Support
www.sa-nguanphaneng.com
0863985506, 0819942425, 086-3606774
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
guest
วนัสนันท์ อัศวเทพ
- Guest -

Post : 06/06/2017 09:53     Forum: สอบถาม  >  ขอใบเสนอราคา

 ตรวจสอบพร้อมใบรับรอง

-ลิฟท์ขนส่งสินค้า 1ตัว 2ชั้น

-ปั้นจั่นเหนือศีรษะ 3ตัว 5/10/15 ตัน

บ.ไทยเพ็ท อุตสาหกรรม

guest
โกมล อินทร์ดวง
- Guest -

Post : 09/03/2016 09:52     Forum: สอบถาม  >  เสนอราคาเซ็นรับรองอนุรักษ์พลังงาน

ขอราคางานตรวจรับรองรายงานอนุรักษ์พลังงาน ปี58 

โดยตรวจมี 2 โรง ครับเสนอราคาตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท สยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

63/7 หมู่6 ถ.พระราม 2 กม.37

ต.บางกระเจ้า อ.เมือง

จ.สมุทรสาคร 74000

guest

Post : 05/06/2012 10:38     Forum: บทความน่าสนใจ  >  พระราชบัญญติควบคุมอาคาร

ผู้ตรวจสอบตึกและอาคารด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ทำการตรวจสอบตึกและอาคาร เป็นการตรวจดูตามกฎเณฑ์ตั้งแต่อุปกรณ์ติดตั้งภายใน ระบบไฟฟ้า ลิฟต์ จนไปถึงระบบโครงสร้างตัวอาคาร กฎกระทรวง พ.ศ.2548 ตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวม 9 ประเภท ได้แก่

1. อาคารสูง (สูงกว่า 23 เมตรขึ้นไป)

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่อาคารมากกว่า 10000 ตารางเมตรขึ้นไป)

3. อาคารชุมนุมคน (ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป)

4. โรงมหรสพ

5. โรงแรม ที่มีจานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป

6. สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

7. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2000 ตารางเมตรขึ้นไป

8. อาคารโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5000 ตารางเมตรขึ้นไป

9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสาหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

ผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสภาพการใช้งานและความปลอดภัยเป็นหลัก การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การตรวจสอบใหญ่ ให้กระทาทุกระยะ 5 ปี

2. การตรวจสอบประจาปี ให้กระทาในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่เป็นประจาทุกปี

ซึ่งท่านเจ้าของอาคารข้างต้น หรือ นิติบุคคลอาคารชุด หรือ เจ้าของป้ายขนาดใหญ่ ต้องส่งรายงานการตรวจสอบที่ออกให้โดยผู้ตรวจสอบอาคารแก่เทศบาลท้องถิ่น ก่อนวันที่ 25 ตุลาคม ของทุกปีตามกฎหมาย

guest

Post : 01/06/2012 14:15     Forum: บทความน่าสนใจ  >  ภาพรวมตรวจสอบตึกสูงและอาคาร

ภาพรวมการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

1. ขอบเขตการตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

2. รายละเอียดการตรวจสอบ

  • ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ของอาคาร ที่เป็นเรื่องระบบลิฟต์ บันใดเลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำฝน ระบบจัดการมูลฝอย ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ ระบบลิฟต์ดับเพลิง  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง ระบบป้องกันฟ้าผ่า  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
  • ดูแลลักษณธบริเวณที่ตรวจสอบ
  • ระบบโครงสร้าง
  • ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
  • ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  • ระบบป้องกัยอัคคีภัย
  • การจัดการดูแลระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

guest
สมชัย
- Guest -

Post : 30/04/2012 22:52     Forum: สอบถาม  >  สอบถาม,ฝากข้อความถึงบริษัท

สอบถามราคาตรวจสอบอาคารประจำปี สำหรับโรงงาน พื้นที่ขนาด 20,000 ตร.ม.

1

สนใจติดต่อ คุณปรีชา หรือ คุณวาสนา

โทร  086-3985506, 02-8707545

Fax : 02-8707763

Email : thaibuildinginspector@hotmail.com